เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความหมาย ประวัติและความสำคัญโภชนการที่มีต่อสุขภาพสารอาหาร พื้นฐาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย โภชนบัญญัติ ฉลาก โภชนาการ