เพื่อให้นักศึกษาทราบประวัติ ลักษณะ ประเภทของอาหารชาววัง วิวัฒนาการของอาหารไทยชาววัง เทคนิคการ ทำอาหารไทยชาววัง การจัดตกแต่งอาหาร การจัดสำรับอาหารไทยชาววัง การทำอาหารไทยชาววังตำรับสวนสุนันทา การ ทำอาหารไทยจากตำรับชาววัง การตกแต่งอาหาร การจัดสำรับ รูปแบบการบริการอาหารไทยชาววัง ปฏิบัติการทำอาหาร ไทยตำรับชาววังความเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำ โดยจะต้องศึกษา ค้นคว้าประวัติศาสตร์ด้าน วัฒนธรรมด้านอาหารในอดีตและนำมาสู่การปฏิบัติ