ในรายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพเชื่อมโยงกับวิชาโภชนาการ ให้นักศึกษาเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมและปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพไป ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพได้