การฝึกปฏิบัติงานด้านคหกรรมศาสตร์  เน้นงานด้านอาหารและโภชนาการ  มีการปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงาน  และต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานของผู้ประกอบอาหาร ลำดับที่ 1  จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  มีอาจารย์นิเทศก์ไปตรวจเยี่ยมการฝึกและมีการปัจฉิมนิเทศพร้อมทั้งเสนอผลงานที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงาน