(ภาษาไทย) คุณลักษณะผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ หลักการบริหาร จัดการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม หลักเศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการตลาด ธุรกิจออนไลน์ จรรยาบรรณส สำหรับผู้ประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์

          (ภาษาอังกฤษ) Characteristics of an entrepreneur; business environment analysis; principles of small and medium business management; economics principles; human resource management; online marketing management; ethics of home economics entrepreneurs.