การฝึกปฏิบัติงานด้านคหกรรมศาสตร์เน้นงานด้านอาหารและโภชนาการ มีการปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงาน และต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานของผู้ประกอบอาหาร ลำดับที่ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีอาจารย์นิเทศก์ไปตรวจเยี่ยมการฝึกและมีการปัจฉิมนิเทศพร้อมทั้งเสนอผลงานที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงาน