เอกลักษณ์คุณค่าและวัฒนธรรมการกินของอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย กรรมวิธีการปรุงและการจัดเสิร์ฟ คุณลักษณะและรสชาติอาหารไทย แนวทางการอนุรักษ์อาหารไทย ปฏิบัติการประกอบอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น

       Identity and valuable of Thai Cuisine. (Identity, valuable, eating habits and traditions of Thai Cuisine.) Types of Thai food. Method of cookery and serving. Qualification and Evaluation of Thai food. Conservation guidelines for Thai Cuisine, Practicum for preparing Thai Cuisine and each region foods.

  

  

  
  
  

         การฝึกปฏิบัติงานด้านคหกรรมศาสตร์  เน้นงานด้านอาหารและโภชนาการ  มีการปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงาน  และต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานของผู้ประกอบอาหาร ลำดับที่ 1  จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  มีอาจารย์นิเทศก์ไปตรวจเยี่ยมการฝึกและมีการปัจฉิมนิเทศพร้อมทั้งเสนอผลงานที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงาน


            (ภาษาไทย) คุณลักษณะผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ หลักการบริหาร จัดการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม หลักเศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการตลาด ธุรกิจออนไลน์ จรรยาบรรณส สำหรับผู้ประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์

          (ภาษาอังกฤษ) Characteristics of an entrepreneur; business environment analysis; principles of small and medium business management; economics principles; human resource management; online marketing management; ethics of home economics entrepreneurs.