เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความหมาย ประวัติและความสำคัญโภชนการที่มีต่อสุขภาพสารอาหาร พื้นฐาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย โภชนบัญญัติ ฉลาก โภชนาการ

การฝึกปฏิบัติงานด้านคหกรรมศาสตร์เน้นงานด้านอาหารและโภชนาการ มีการปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงาน และต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานของผู้ประกอบอาหาร ลำดับที่ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีอาจารย์นิเทศก์ไปตรวจเยี่ยมการฝึกและมีการปัจฉิมนิเทศพร้อมทั้งเสนอผลงานที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงาน

ความหมาย ประวัติ และความสำคัญของอาหารและโภชนาการ  สารอาหารพื้นฐาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่และน้ำ  ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย บริโภคนิสัยของคนไทย  โภชนบัญญัติ ฉลากโภชนาการ

ตัวอย่างวีดีโอ : 
ตอน Protein nutrients บรรยายสด ไม่มีตัดต่อ

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

ความหมายและความสำคัญ หลักการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพให้มีภาวะโภชนาการที่ดี ชนิดและประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  แมคโครไบโอติกส์  อาหารชีวจิต  อาหารสมุนไพร  อาหารต้านมะเร็ง อาหารทางเลือกใหม่ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติการจัดทำอาหารเพื่อสุขภาพ

ตัวอย่างวีดีโอ : 

ตอน Phytochemicals บรรยายสด ไม่มีตัดต่อ


 

 

 
คำอธิบายรายวิชา

ประวัติ ลักษณะ ประเภทของอาหารชาววัง วิวัฒนาการของอาหารไทยชาววัง เทคนิคการทำอาหารไทยชาววัง การจัดตกแต่งอาหาร การจัดสำรับอาหารไทยชาววัง การทำอาหารไทยชาววังตำรับสวนสุนันทา การทำอาหารไทยจากตำรับฃาววัง  ปฏิบัติการทำอาหารไทยตำรับชาววัง


ตัวอย่างวีดีโอ : 
ตอน อาหารไทยชาววัง บรรยายสด ไม่มีตัดต่อ