เพื่อให้นักศึกษาทราบประวัติ ลักษณะ ประเภทของอาหารชาววัง วิวัฒนาการของอาหารไทยชาววัง เทคนิคการ ทำอาหารไทยชาววัง การจัดตกแต่งอาหาร การจัดสำรับอาหารไทยชาววัง การทำอาหารไทยชาววังตำรับสวนสุนันทา การ ทำอาหารไทยจากตำรับชาววัง การตกแต่งอาหาร การจัดสำรับ รูปแบบการบริการอาหารไทยชาววัง ปฏิบัติการทำอาหาร ไทยตำรับชาววังความเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำ โดยจะต้องศึกษา ค้นคว้าประวัติศาสตร์ด้าน วัฒนธรรมด้านอาหารในอดีตและนำมาสู่การปฏิบัติ

ในรายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพเชื่อมโยงกับวิชาโภชนาการ ให้นักศึกษาเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมและปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพไป ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพได้