ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุลตรา ค้ำชู

scibanner

สถานะปัจจุบัน

         ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รหัส มฝร -1-7-24-001-0035-55 มีหน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

         ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หลักสูตรวิชาการให้บริการอาหารขั้นสูง หลักสูตรวิชาการประกอบอาหารตะวันตกขั้นสูง หลักสูตรวิชาการทำขนมหวานตะวันตกขั้นสูง และหลักสูตรวิชาการประกอบอาหารไทยและขนมไทยขั้นสูง    รายวิชาที่มีอยู่
    รายวิชาทั้งหมด