การฝึกปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี  สัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสารเคมี  ข้อควรระวังในการใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์เคมี การเตรียมสารลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมี  การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว   ศึกษาแบบจำลองของโมเลกุล และรูปทรงเรขาคณิตของโมเลกุล การหาค่าคงตัวของแก๊ส การหาน้ำหนักโมเลกุลของสารโดยอาศัยการสูงขึ้นของจุดเดือด การหาความร้อนของการละลาย  ผลของความเข้มข้นที่มีต่อปฏิกิริยา นักศึกษาจะเกิดทักษะของการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น  และมีความรู้ที่เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทักษะเพื่อใช้ในการทดลอง และงานวิจัยในสาขานั้นๆ    รวมทั้งความปลอดภัยในการใช้สารเคมี การจัดระเบียบวิธีการทดลอง


ศึกษาเกี่ยวกับสสารและการจำแนกสสาร โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย ศึกษาแบบจำลองของโมเลกุล และรูปทรงเรขาคณิตของโมเลกุล การหาค่าคงตัวของแก๊ส การหาน้ำหนักโมเลกุลของสารโดยอาศัยการสูงขึ้นของจุดเดือด การหาความร้อนของการละลาย  ผลของความเข้มข้นที่มีต่อปฏิกิริยา


ศึกษาเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์    ในเรื่องของอัลเคน อัลคีน อัลไคน์            อะโรเมติก อัลกอฮอล์ ฟีนอล อัลคิลเฮไลด์ อัลดีไฮด์-คีโตน คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์  เอมีนและเอไมด์ โดยศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านชื่อ การเตรียมและกลไกของปฏิกิริยา 

การทดสอบ ปฏิกิริยาทางเคมี สมบัติทางกายภาพ ของสารประกอบอินทรีย์   ได้แก่ ของอัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโรเมติก อัลกอฮอล์ ฟีนอล อัลคิลเฮไลด์ อัลดีไฮด์-คีโตน คาร์บอก ซิลิกและ อนุพันธ์  เอมีนและเอไมด์  โครมาโทรกราฟฟี การสกัด การกลั่น  

ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆและงานวิจัยด้านเคมีเพื่อนำมาใช้ในงานวิจัยด้านเคมี