ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

(ภาษาไทย) ศึกษาโครงสร้าง  สมบัติ การเตรียมและชนิดของปฏิกิริยา  การอ่านชื่อ พลังงาน ของปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยาพลังงานของปฏิกิริยาของสารประกอบที่มีไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบ กำมะถันและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ  สารประกอบโพลินิวเคลียร์อะโรเมติก สารเฮทเทอโรไซคลิกชนิดต่างๆ สารอินทรีย์ที่มีในธรรมชาติ  สารออร์การ์โนเททัลลิก

(ภาษาอังกฤษ)
Study of the structure physical properties preparation and mechanism of reaction, were concerned with the functional group of nitrogen sulfur compounds alkene, alkyne, oramatic compounds, alcohol, phenol, alkylhalide, aldehyde-ketone, carboxylic acid and derivative, amine and amide in IUPAC name, the physical properties and preparation, mechanism reaction.


การทดสอบ ปฏิกิริยาทางเคมีสมบัติทางกายภาพ ของสารประกอบอินทรีย์ ที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน เป็นองค์ประกอบ เช่น ปฏิกิริยาไนเตรชั่น ปฏิกิริยาฟรีเดล-คราฟ ปฏิกิริยาการเรืองแสง การสังเคราะห์สารประกอบ เฮเทอโรไซคลิก เช่น การบูร ยาซัลฟา การเตรียมกริญาร์รีเอเจนต์ การทำโครมาโทรกราฟฟี แบบTLC และคอลัมน์ การรีฟลกัซ์การกลั่น การใช้เครื่องระเหยสารแบบหมุนเหวี่ย ง
(ภาษาอังกฤษ) Study of physicalproperties and reaction of organic compounds which have heteroatom of nitrogen phosphorus such as nitration reaction, Fredel-Crafts reaction, Chemmeluminesence, Synthesis of heterocyclic compounds such as synthesis of camphor, synthesis of sulpha drug, Grignard reaction. Purifacation by technique of thin layer chromatography, column chromatography, simple ditilation, reflux, extractions by partition.Evaporation solvent by using rotary vaporator.

การทดสอบ ปฏิกิริยาทางเคมี สมบัติทางกายภาพ ของสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ ของอัลเคน อัลคีน อัล ไคน์ อะโรเมติก อัลกอฮอล์ ฟีนอล อัลคิลเฮไลด์ อัลดีไฮด์-คีโตน คาร์บอก ซิลิกและ อนุพันธ์ เอมีนและเอไมด์ โครมาโทร กราฟฟี การสกัด การกลั่น

(ภาษาอังกฤษ) Study of physical properties and reaction of organic compounds in the functional group of alkane alkene, alkyne, oramatic compounds,alcohol, phenol, alkylhalide,aldehyde-ketone, carboxylic acidand derivative, amine and amide. Purifacation by technique of extractions, ditilation and thin layer chromatography.

การทดสอบ ปฏิกิริยาทางเคมี สมบัติทางกายภาพ ของสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ ของอัลเคน อัลคีน อัล ไคน์ อะโรเมติก อัลกอฮอล์ ฟีนอล อัลคิลเฮไลด์ อัลดีไฮด์-คีโตน คาร์บอก ซิลิกและ อนุพันธ์ เอมีนและเอไมด์ โครมาโทร กราฟฟี การสกัด การกลั่น

(ภาษาอังกฤษ) Study of physical properties and reaction of organic compounds in the functional group of alkane alkene, alkyne, oramatic compounds,alcohol, phenol, alkylhalide,aldehyde-ketone, carboxylic acidand derivative, amine and amide. Purifacation by technique of extractions, ditilation and thin layer chromatography.

(ภาษาไทย) ศึกษาเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์    ในเรื่องของอัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโรเมติก อัลกอฮอล์ ฟีนอล อัลคิลเฮไลด์ อัลดีไฮด์-คีโตน คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์  เอมีนและเอไมด์ โดยศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านชื่อ การเตรียมและกลไกของปฏิกิริยา 

(ภาษาอังกฤษ) Study of the theory in the organic compounds, were concerned in the functional group of alkane alkene, alkyne, oramatic compounds, alcohol, phenol, alkylhalide, aldehyde-ketone, carboxylic acid and derivative, amine and amide in IUPAC name, the physical properties and preparation, mechanism reaction.