ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

(ภาษาไทย) ศึกษาเกี่ยวกับ สสารและการจำแนกสสารโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุพันธะเคมีเบื้องตน ปริมาณ สารสัมพันธ์แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย ศึกษาแบบจำลองของโมเลกุล และรูปทรงเรขาคณิตของโมเลกุล การหาค่าคงตัวของแก๊ส การหาน้ำหนักโมเลกุลของสารโดยอาศัยการสูงขึ้นของจุดเดือด การหาความร้อนของการละลาย ผลของความเข้มข้น ที่มีต่อปฏิกิริยา
(ภาษาอังกฤษ ) Study of the tropics material, classification, Atom , periodic of element, bonding of chemistry, stoichiometric of chemistry, property of gas liquids solutions and solids, study the model and geometry of molecule, experiment of the k-constant of gas, study the theory of the molecular weight by the technique of upper of boiling point, the heat of reaction and the concentration are effect of rate of reaction.

การฝึกปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี สัญลักษณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับ ความปลอดภัยสารเคมี ข้อควรระวังในการใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์เคมี การเตรียมสารละลาย การทดสอบสมบัติทาง กายภาพและทางเคมี การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว ศึกษาแบบจำลองของโมเลกุล และรูปทรงเรขาคณิตของโมเลกุล การหาค่าคงตัวของแก๊ส การหาน้ำหนักโมเลกุลของสารโดยอาศัยการสูงขึ้นของจุดเดือด การหาความร้อนของการละลาย ผลของความเข้มข้น ที่มีต่อปฏิกิริยา นักศึกษาจะเกิดทกัษะของการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ เรียนเพิ่มมากขึ้น และมีความรู้ที่เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทักษะเพื่อใช้ในการทดลอง และงานวิจัยในสาขานั้น ๆ รวมทั้งความปลอดภัยในการใช้สารเคมีการจัดระเบียบวิธิการทดลอง
(ภาษาอังกฤษ) Practice the basic of the general of chemistry in the laboratory, as safety, symbol of the chemical used in laboratory, notification in law of chemistry, using the instrument of chemistry. Preparing of the concentration in the concentration of molar, normal, the percentage. In the section laboratory the students will learn in the technique of search melting point of solid, boiling point of liquid, study the model and geometry of molecule, experiment of the kconstant of gas,experiment of the molecular weight by the technique of upper of boiling point, experiment of the heat of reaction and the concentration are effect of rate of reaction.

(ภาษาไทย) ศึกษาเกี่ยวกบั หมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ ในเรื่องของอัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโรเมติก อัลกอฮอล์ ฟีนอล อัลคิลเฮไลด์ อัลดีไฮด์-คีโตน คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีนและเอไมด์ โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านชื่อการเตรียมและกลไกของปฏิกิริยา
(ภาษาอังกฤษ) Study of the theory in the organic compounds, were concerned in the functional group of alkane alkene, alkyne, oramatic compounds, alcohol, phenol, alkylhalide, aldehyde-ketone, carboxylic acidand derivative, amine and amide in IUPAC name, the physical properties and preparation, mechanism reaction.

(ภาษาไทย) ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับน้ำหอม หลักการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช การิเคราะห์ องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยการสังเคราะห์น้ำหอมในอุตสาหกรรมน้ำหอม และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
(ภาษาอังกฤษ)Study of the theory in perfume, extraction of the essential oils from plants, elucidated the chemical constituents of essential oils. Synthesized by eaterification reactions were the fragrance compounds, were used in industrial.

(ภาษาไทย) โครงสร้างอะตอม สภาพขั้วของพันธะในเคมีอินทรีย์, หมู่ฟังกชั่นการเขียนสูตรโครงสร้างอัลเคน ไซโคลอัลเคน อัลคีน ไดอีน อัลไคน์ เบนซีน สารประกอบ อโรมาติก อินทรีย์เฮไลด์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และ อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก อะมีน
(ภาษาอังกฤษ) Atomic structure; Polarity of bond and molecule; Functional groups; Structural writing; Alkanes; Cycloalkanes; Alkenes; Dienes; Polyenes; Alkynes; Benzene; Aromatic compounds; Alcohols and phenols; Ethers; Epoxides;

การทดสอบ ปฏิกิริยาทางเคมีสมบัติทางกายภาพ ของสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ของอัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโรเมติก อัลกอฮอล์ ฟีนอล อัลคิลเฮไลด์ อัลดีไฮด์-คีโตน คาร์บอก ซิลิกและ อนุพันธ์ เอมีนและเอไมด์ โครมาโทร กราฟฟีการสกัด การกลั่น
(ภาษาอังกฤษ) Study of physical properties and reaction of organic compounds in the functional group of alkane alkene, alkyne, oramatic compounds,alcohol, phenol, alkylhalide,aldehyde-ketone, carboxylic acidand derivative, amine and amide. Purifacation by technique of extractions, ditilation and thin layer chromatography